Návrh programu Mestského zastupiteľstva v Seredi 13.04.2023

Návrh programu Mestského zastupiteľstva v Seredi 13.04.2023
[2023-04-06]

P R I M Á T O R   M E S T A   S E R E Ď

z v o l á v a

v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení

v platnom znení zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi na deň

 

13. apríla 2023 o 8,00 hod. 

do veľkej zasadačky Mestského úradu v Seredi.

 

 

 

Návrh programu:

 

 1. Otvorenie

 

 1. Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov

 

 1. Informatívna správa o činnosti Mestského úradu a mesta Sereď od ostatného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi                                                                                                  /primátor mesta/

 

 1. Interpelácie poslancov

 

 1. Správy hlavnej kontrolórky                                                                                     /hlavná kontrolórka/

A.       Správa o kontrole plnenia uznesení MsZ

B.       Správy z vykonaných kontrol

 

 1. Správy o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2022                                    /riaditelia škôl/

 

 1. Správa o hospodárení Domu kultúry Sereď za rok 2022                                                    /riaditeľ DK/

 

 1. Správy o hospodárení spoločnosti Naša domová správa s.r.o., Sereď za rok 2022  

                                                                                                                                /konateľ spoločnosti/

 

 1. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení VZN č. 11/2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva                                                                          /vedúca právneho a majetkového referátu/

 

 1. Územný plán mesta Sereď – Zmeny a doplnky č. 10/2022                                 /vedúca odd. ÚP a SP/

                                                                                           

 1. Štatút Seredských noviniek                                                     /M. Sabová Dudášová, poslankyňa MsZ/

 

 1. Súhlas so zaradením súkromnej materskej školy do Siete škôl a školských zariadení SR

                                                                                                                                /vedúca odd. ŠRKaŠ/

 

 1. Informácia o príprave koncepčných materiálov mesta Sereď na roky 2024 – 2028

                                                                                                                   /zástupkyňa primátora mesta/

A. Komunitný plán sociálnych služieb

B. Koncepcia rozvoja škôl a školských zariadení

C. Koncepcia rozvoja športu a telesnej kultúry

D. Koncepcia rozvoja kultúry

E. Program rozvoja bývania

F. Koncepcia rozvoja práce s mládežou

                                                                                                                  

 1. Príprava a realizácia projektov                                             /projektový manažér, vedúca odd. ŠRKaŠ/

A. Informatívna správa o príprave a realizácii projektov

B. Vybudovanie nového športového areálu v zámockom parku v Seredi

C. Inštalácia fotovoltaických zdrojov energie na budovy ZŠ Juraja Fándlyho a MŠ Komenského A

D. Schválenie uzatvorenia zmluvy nad 100 tis. € vo verejnom obstarávaní „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Komenského B – časť strecha“

E. Projekt „Zvýšenie kapacít ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi“

 

 1. Záverečný účet mesta Sereď za rok 2022                                                                    /vedúca fin. odd./           

·         Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta                              /hlavná kontrolórka/

 

 1. 2. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2023                                                               /vedúca fin. odd./

 

 1. Žiadosť ŠKF Sereď o prehodnotenie výšky poskytnutej dotácie  na 1. polrok 2023

                                                                                                                                /vedúca odd. ŠRKaŠ/

 

 1. Nakladanie s majetkom mesta Sereď                                    /vedúca právneho a majetkového referátu/

A.       Zámer nájmu majetku mesta

1. Pozemok na Spádovej ul. – Šuláková

2. Pozemok na Ul. Považský breh – Tóth

B.       Nájom majetku mesta - Zmena nájomnej zmluvy – futbalový štadión Športová ul. – Správa

       majetku Sereď, s.r.o.

C.       Zámer prevodu majetku mesta

1.    Pozemok na Hornočepeňskej ul. – Švecová

2.    Zámer prevodu/zmena nájomcu – pozemok na Pažitnej ul. – Kurucová

3.    Zámer prevodu – zámena pozemkov – pozemok na Čepeňskej ul. – POMOCNÍČEK o.z.

4.    Pozemok na Čepeňskej ul. – Banášová

5.    Zámer prevodu/zmena nájomcu – pozemok na Trnavskej ul. – manželia Pappoví

6.    Pozemok na Trnavskej ul. – manželia Chlebíkoví

D.       Zriadenie vecného bremena

1.    Pozemok na Hornočepeňskej ul. – GS Reality, s.r.o.

2.    Pozemok na Čepeňskej ul. – Ďurišová

3.    Zriadenie vecného bremena/zámer nájmu – pozemok na Hornomajerskej ul. – Jelšic

4.    Pozemok na Vojanskej ul. – Halabrín, Hudek

 

 1. Ponuka spoločnosti SLOVAK Estate s.r.o. na odkúpenie pozemkov na Hornomajerskej ulici

                                                                                             /vedúca právneho a majetkového referátu/

 

 1. Prekládka chodníka na Pribinovej ul.                                                           /vedúci odd. rozvoja mesta/

 

 1. Záver                                                             

                                                                                             

 

 

                                                                                                                      Ing. Ondrej Kurbel, v.r.   

 

MATERIÁLY NA STIAHNUTIE     

 

 

 

 

Prílohy

 • Návrh programu Mestského zastupiteľstva v Seredi 13.04.2023 PDF [283 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond