Mesto Sereď ako orgán územného plánovania oznamuje začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď

[2011-10-28]

Mesto Sereď, ako orgán územného plánovania a obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie podľa § 16-18 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), v súlade s ustanovením § 19b stavebného zákona, týmto oznamuje začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď.

Prílohy

 • POSTUP OBSTARANIA ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ÚZEMNÝ PLÁN MESTA SEREĎ PDF [0 KB]
 • Mapový podklad - hranice riešeného územia Územného plánu mesta Sereď PDF [4 KB]
 • Oznámenie o začatí obstarávania PDF [1 KB]
 • Pracovná komisia pre obstarávanie územného plánu PDF [1 KB]
 • Zmluva o dielo - 10.1.2012 Ing. arch. Kubina PDF [2 KB]
 • Prieskumy a rozbory PDF [33 KB]
 • Zadanie pre Územný plán mesta Sereď – čistopis PDF [0 KB]
 • Rozsah hodnotenia strategického dokumentu Územný plán mesta Sereď PDF [5 KB]
 • Správa o hodnotení ÚPN mesta Sereď PDF [1 KB]
 • Koncept ÚPN mesta Sereď PDF [21 KB]
 • Záverečné stanovisko z posúdenia SoH SD ÚPN-M Sereď PDF [2 KB]
 • Súborné stanovisko k prerokovaniu Konceptu Územného plánu mesta Sereď PDF [1 KB]
 • Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok ku Konceptu Územného plánu mesta Sereď PDF [1 KB]
 • Návrh ÚPN mesta Sereď PDF [16 KB]
 • Dodatok č. 1 k zmluve o dielo PDF [0 KB]
 • Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok k Návrhu ÚPN-M Sereď - DOŠS. DSK, DO, DPO PDF [1 KB]
 • Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok k Návrhu ÚPN-M Sereď - Verejnosť PDF [1 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond