Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením“, na stavbu „DS Sereď, VN1023 a VN 1050, VNK, TS“, líniová stavba, v kat. území Sereď a v kat. území Dolná Streda a spínacia stanica na pozemku reg. „E“ parcela číslop 2152/1, v k.ú. Doln

[2021-12-16]
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením“, na stavbu „DS Sereď, VN1023 a VN 1050, VNK, TS“, líniová stavba, v kat. území Sereď a v kat. území Dolná Streda a spínacia stanica na pozemku reg. „E“ parcela číslop 2152/1, v k.ú. Dolná Streda

Prílohy

  • Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením“, na stavbu „DS Sereď, VN1023 a VN 1050, VNK, TS“, líniová stavba, v kat. území Sereď a v kat. území Dolná Streda a spínacia stanica na pozemku reg. „E“ parcela číslop 2152/1, v k.ú. Doln PDF [222 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond