Návrh programu Mestského zastupiteľstva v Seredi na deň 9. decembra 2021

[2021-12-02]

P R I M Á T O R   M E S T A   S E R E Ď

z v o l á v a

v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení

v platnom znení zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi na deň

 

9. decembra 2021  o 8,00 hod.

do veľkej zasadačky Mestského úradu v Seredi.

 

 

 

Návrh programu:

 

1.     Otvorenie a schválenie programu MsZ

 

2.     Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov             

 

3.     Informatívna  správa o činnosti MsÚ a mesta Sereď od ostatného zasadnutia MsZ  

                                                                                                                                                                 /primátor mesta/

4.     Interpelácie poslancov                                              

 

5.     Správy hlavnej kontrolórky                                                                                    /hlavná kontrolórka/

A.    Správa o kontrole plnenia uznesení

B.    Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022

 

6.     Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v meste Sereď v znení neskorších nariadení  

                                                                                                                                       /prednosta úradu/

 

7.     Územný plán mesta Sereď a zadanie urbanistickej štúdie                                       /vedúca odd. ÚPaSP/

A.     Územný plán mesta Sereď, Zmeny a doplnky č. 8/2021- schválenie návrhu územnoplánovacej dokumentácie a návrhu VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie ÚPN-M Sereď

B.     Zadanie urbanistickej štúdie „CMZ OV-10 - Sereď“

                                                             

8.     Informatívna správa o príprave a realizácia projektov                                          

A.     Žiadosť o poskytnutie dotácie pre spoločnosť Správa majetku Sereď, s.r.o.  /konateľ spoločnosti/

B.     Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry v meste Sereď

                                                                                                                         /projektový manažér/          

C.     Zmena uznesenia MsZ č. 194/2021                                                                /vedúca odd. ŠRKaŠ/

D.     Informatívna správa o príprave a realizácii projektov                                    /projektový manažér/

E.      Projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ D.Štúra A v Seredi“ /projektový manažér/

 

9.     VII. zmena rozpočtu  mesta Sereď na rok 2021                                                            /prednosta úradu/

 

10.  Návrh viacročného rozpočtu mesta Sereď na roky 2022 – 2024                                   /prednosta úradu/

A.     Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Sereď na rok 2022 /hlavná kontrolórka/

 

11.  Schválenie uzatvorenia zmlúv nad 100 tis. € vo verejnom obstarávaní                        /prednosta úradu/

A.     Rekonštrukcia miestnej komunikácie na Ul. Mlynárska, Podzámska a Lipová

B.     Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

 

12.  Návrh rozpočtu mestom založených organizácií na rok 2022                               /konatelia spoločností/

A.    Návrh rozpočtu Mestský bytový podnik Sereď, s.r.o.

B.    Návrh rozpočtu  Správa majetku Sereď, s.r.o.                                                         

C.    Návrh rozpočtu Naša domová správa, s.r.o.                                                            

 

13.  Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi na rok 2022                    /prednosta úradu/ 

 

14.  Nakladanie s majetkom mesta Sereď                                    /vedúca právneho a majetkového referátu/

A.    Zámer nájmu majetku mesta

1.   Pozemok v lokalite „Larzenky“

2.   Pozemok v lokalite „Malý háj“

B.    Nájom majetku mesta

1.     Pozemok na Čepeňskej ul.

2.     Pozemok na Družstevnej ul.

3.     Nájom časti kaštieľa – informácia o výsledku OVS

C.    Zámer prevodu majetku mesta

1.   Pozemok na Novomestskej ul.

2.   Pozemok na Družstevnej ul.

D.    Prevod majetku mesta

Pozemok v lokalite „Kapustniská“

E.    Zriadenie vecného bremena

Pozemok na Strednočepeňskej ul.

F.     Vybudovanie chodníka na Trnavskej ul.                                                /vedúci odd. rozvoja mesta/

                 

15.  Záver

 

 Ing. Martin Tomčányi v.r.

 MATERIÁLY

Prílohy

  • Návrh programu Mestského zastupiteľstva v Seredi na deň 9. decembra 2021 PDF [265 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond