Návrh-Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č.../2021 zo dňa 09.12.2021, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č.1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď v znení neskoršíc

[2021-11-24]
Návrh-Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č.../2021 zo dňa 09.12.2021, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č.1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď v znení neskorších nariadení

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond