Návrh programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 25.6.2020

[2020-06-18]

P R I M Á T O R   M E S T A   S E R E Ď

z v o l á v a

v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení

v platnom znení zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi na deň

 

25. júna 2020 o 8,00 hod. 

do Veľkej zasadačky Mestského úradu v Seredi.

 

 

 

Návrh programu:

 

 1. Otvorenie

 

 1. Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov

 

 1. Informatívna správa o činnosti Mestského úradu a mesta Sereď od ostatného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi                                                                                                  /primátor mesta/

 

 1. Interpelácie poslancov

 

 1. Správy hlavnej kontrolórky                                                                                     /hlavná kontrolórka/

A.     Správa o kontrole plnenia uznesení MsZ

B.     Správy z vykonaných kontrol

C.     Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020

 

 1. Správa o hospodárení spoločnosti Správa majetku Sereď s.r.o. za rok 2019         /konateľ spoločnosti/

 

 1. Projekty mesta

A.     Dokončenie komplexných bezpečných priechodov pre chodcov na Cukrovarskej ul.

                                                                                                                               /prednosta úradu/

B.     Rekonštrukcia suterénu ZO SZZP v Seredi na Novomestskej ul.                         /prednosta úradu/

C.     Informatívna správa o príprave a realizácii projektov                                     /projektový manažér/

                                                                       

 1. Územný plán mesta Sereď, Zmeny a doplnky č. 7/2019, návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie ÚPN-M Sereď                                                                                                                                                            /vedúca Odd. ÚP a SP/                                   
 2. Návrh VZN mesta Sereď o názvoch nových ulíc na území mesta Sereď                    /prednosta úradu/

 

 1. Správa o činnosti Mestskej polikliniky Sereď s.r.o.                                            /riaditeľka polikliniky/

 

 1. IV. zmena rozpočtu na rok 2020                                                                                  /prednosta úradu/

 

 1. Príprava rozpočtu mesta Sereď na roky 2021 - 2023                                                   /prednosta úradu/

 

 1. Schválenie podmienok verejného obstarávania mesta Sereď na tovary a služby na roky 2021 – 2024

A.     VO na správu cintorína                                                                                          /prednosta úradu/

B.     VO na servis a údržbu Informačného systému samosprávy mesta Sereď                   /referent VO/

 

 1. Nakladanie s majetkom mesta Sereď                                    /vedúca Právneho a majetkového referátu/

A.     Nájom majetku mesta

1. Budova s pozemkom na Krásnej ul.

2. Skončenie zmluvy o nájme

3. Dodatok k zmluve o nájmu - budova na Garbiarskej ul.

B.     Zámer nájmu majetku mesta

pozemok na ul. 8. mája

C.     Zámer prevodu a nájmu majetku mesta

pozemok na Školskej ul. a Mlynárskej ul.

D.     Prevod majetku mesta

1.   pozemok na Trnavskej ul.

2.   splátky kúpnej ceny

E.      Zriadenie vecného bremena  

pozemok na Čepeňskej ul. - uloženie inžinierskych sietí

F.      Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď – Dodatok č. 4

G.     Nakladanie s pohľadávkami – pohľadávka za opatrovateľskú službu

                                                                                                                             /vedúca Org. odd./

 

 1. Návrh Rokovacieho poriadku Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri Mestskom zastupiteľstve v Seredi

                                                               /predseda komisie a vedúca Právneho a majetkového referátu/

 

 1. Pravidlá na preberanie miestnych komunikácií, verejného osvetlenia a pozemkov nimi zastavaných,  v lokalitách IBV a výstavby bytových domov od vlastníkov do majetku a správy mesta Sereď

                                                                                                                                      /prednosta úradu/  

  

 1. Žiadosť o obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Sereď             /vedúca Odd. ÚP a SP/                                         

 

 1. Informácie o rokovaniach a krokoch mesta v súvislosti so skládkou luženca               /primátor mesta/

 

 1. Záver                                                            

                                                                                              

 

 

                                                                                                                      Ing. Martin Tomčányi, v.r.         

 

 

MATERIÁLY

                                                          

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond