Návrh programu mestského zastupiteľstva 12.9.2019

[2019-09-05]

P R I M Á T O R   M E S T A   S E R E Ď

z v o l á v a

v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení

v platnom znení zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi na deň

 

 

12. septembra 2019 o 8,00 hod. 

do kinosály MsKS v Seredi

 

 

 

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie a schválenie programu MsZ

 

 1. Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov

 

 1. Informatívna správa o činnosti Mestského úradu a mesta Sereď od ostatného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi                                                                                                  /primátor mesta/

 

 1. Interpelácie poslancov

 

 1. Správy hlavnej kontrolórky                                                                                     /hlavná kontrolórka/

 

6.     Správa o vyhodnotení XX. Seredského hodového jarmoku                                                /riaditeľ DK/

 

7.     Informatívna správa o hospodárení Domu kultúry za I. polrok 2019                                 /riaditeľ DK/

 

8.     Informatívna správa o hospodárení škôl a školských zariadení za I. polrok 2019          /riaditelia škôl/

 

  9.     Správa o činnosti Mestskej polikliniky Sereď, s.r.o.                                           /riaditeľka polikliniky/

 

 1. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým mesto Sereď schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Sereď                                                                                                                                                    /prednosta MsÚ/

 

 1. Zmena Rokovacieho poriadku komisií MsZ v Seredi         /vedúca právneho a majetkového  referátu/

 

 1. Správy o plnení rozpočtu mesta Sereď                                                    /vedúca finančného oddelenia/

A. Informatívna správa o plnení rozpočtu mesta Sereď k 30.6.2019

B. Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Sereď k 30.6.2019

 

 1. Informatívna správa o príprave a realizácii projektov                                           /projektový manager/

A. Informatívna správa o príprave a realizácii projektov

B. Spolufinancovanie projektu elektromobil

C. Spolufinancovanie projektu elektromobilné nabíjacie stanice

 

 1. Zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2019                          

A.  Schválenie dotácie z rozpočtu mesta Sereď v roku 2019 pre oblasť športu – II. polrok

                                                                                                                            /vedúca odd. ŠRKŠ/

B.  IV. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2019                                                          /prednosta MsÚ/       

 

 1. Príprava rozpočtu mesta Sereď na roky 2020 – 2022                                                   /prednosta MsÚ/

A.  Zmena termínu zasadnutia  MsZ                                                        

B.  Príprava rozpočtu mesta Sereď na roky 2020 – 2022                                                        

 

 1. Urbanistická štúdia – Polyfunkčná zóna Prúdy                                                                          /vedúca odd. ÚP a SP/

 

 1. Nakladanie s majetkom mesta Sereď                                    /vedúca právneho a majetkového referátu/

A.     Nájom majetku mesta

1.     Pozemok na ul. D. Štúra

2.     Pozemok na Novomestskej ulici

3.     Pozemok na Fándlyho

B.     Zámer nájmu majetku mesta

1.     Pozemok na Poštovej ul.

2.     Pozemok na M. R. Štefánika

3.     Pozemky v poľovnom revíri Sereď

4.     Kaštieľ – OVS                                                                                                  /prednosta MsÚ/

a.     časť 1 – severná časť západného krídla vrátane zrúteného schodiska a celý suterén aj pod časťou 2b.

b.     časť 2 – južná časť západného krídla a zalomená časť južného krídla, okrem bastiónu.

c.     časť 3 – rovná časť južného krídla

C.     Prevod majetku mesta

1.     Pozemok na Šulekovskej ul.

2.     Pozemok na Novomestskej ul.

3.     Pozemok na ul. Starý most

D.      Zámer prevodu majetku mesta

        Pozemok na Hornočepeňskej ul.

E.      Vecné bremená  

1. Pozemok na Parkovej ul.

       2. Pozemok na Poštovej ul.

3. Pozemok na Priemyselnej ul.

4. Pozemok na Trnavskej ul.

5. Pozemok na Trnavskej ul.

6. Pozemok na ul. M.R.Štefánika

       7. Pozemok na Fándlyho ul.

F.      Usporiadanie užívania súkromných pozemkov mestom

1.   Pozemok na Športovej ul.

2.   Pozemok na Vinárskej ul.

G.     Zaradenie vodovodu na uliciach Trnavská, Poľná, Kasárenská a Bratislavská do majetku mesta Sereď                                                                                                                 /vedúci ORM/

 

 1. Voľba prísediacich pre Okresný súd Galanta na obdobie rokov 2019 - 2023                                                                                                                                                                                                                                        /vedúca organizačného oddelenia/

 

 1. Záver   

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Ing. Martin Tomčányi, v.r.                                  

Materiály TU.

Prílohy

 • Návrh programu mestského zastupiteľstva 12.9.2019 PDF [79 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond