Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Sereď - pozemok na Šulekovskej ul.

[2019-08-28]
Mesto Sereď zverejňuje,  v súlade so zákonom 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov,  zámer prevodu  nehnuteľného majetku:
parcely č. 166/2 - ostatná plocha vo výmere  4286 m2 a parcely č. 166/3 - ostatná plocha vo výmere 2027 m2, obe zapísané Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor,   na mape určeného operátu  ako parcely registra „E“,  na LV č. 591 pre k. ú. Stredný Čepeň, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, pretože ide o pozemok,  nachádzajúci sa v objekte vo vlastníctve žiadateľa, dlhodobo tvorí súčasť areálu ako spevnená plocha, využívaná  na uskladnenie materiálu a parkovanie motorových vozidiel a je pre mesto z hľadiska územnoplánovacej koncepcie inak nevyužiteľný, spoločnosti  STRABAG Pozemné   a inžinierske staviteľstvo, s. r. o. , so sídlom v Bratislave, Mlynské nivy 61/A,  
                                                                                                                             
Ing. Martin Tomčányi
primátor mesta, v. r.
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond