Návrh VZN o poskytovaní príspevku na dopravu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

[2018-05-30]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018