Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Sereď - pozemok na Strednočepeňskej ulici

[2018-04-04]

Mesto Sereď zverejňuje, v súlade so zákonom 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov, zámer prevodu  nehnuteľného majetku mesta:

 

parcelu č.226/1 – záhrada  vo výmere 38 m2, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape ako parcela registra „C“  na LV č. 591 pre k. ú. Stredný Čepeň,  uplatnením výnimočného postupu, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o pozemok, ktorý dlhodobo tvorí súčasť záhrady pri rodinnom dome s pozemkom  vo vlastníctve žiadateliek a pre mesto  je  z hľadiska územno-plánovacej koncepcie  inak nevyužiteľný, žiadateľkám Viere a Alžbete Bihariovým, obe  bytom v Seredi, Strednočepeňská 1850/14.

Zámer prevodu bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Seredi č. 287/2017 dňa 14. 12. 2017

Ing. Martin Tomčányi, v. r. primátor mesta   

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018