Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok mesta Sereď - pozemky na Kostolnej a Krásnej ul., budovu a pozemok v areáli Gymnázia na Školskej ul.

[2018-04-04]

Mesto Sereď zverejňuje v súlade so zákonom 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov zámer nájmu  nehnuteľného majetku:

 

1. časti parcely  č. 3061/1 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 194 m2, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej  mape   ako parcela registra „C“,  na LV č. 591 pre k. ú. Sereď,  na dobu neurčitú, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o pozemok, ktorý bude slúžiť na vytvorenie verejne prístupných parkovacích miest pripravovanej prevádzky vo  vlastníctve žiadateľa a je pre mesto z hľadiska územnoplánovacej koncepcie inak nevyužiteľný, žiadateľovi PhDr. Vladimírovi  Malému a  manželke Kataríne, obaja bytom v Seredi, Podzámska 2860/20. 

 

2. časti parcely č. 128/35 - ostatná  plocha, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape  určeného operátu   ako parcela registra „E“,  na LV č. 591 pre k. ú. Dolný Čepeň,  vo výmere 217 m2,   na dobu určitú,  do doby realizácie stavby preložky cesty III/1320, najdlhšie do 31. 12. 2014, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa,  z dôvodu, že ide o pozemok, nachádzajúci sa v bezprostrednej blízkosti pozemku vo vlastníctve žiadateľa, a ktorý bude slúžiť na prepojenie    pripravovanej  prevádzky ručnej autoumyvárne   na   pozemku     žiadateľa, s existujúcou cestnou sieťou na Krásnej ulici a je pre mesto z hľadiska územnoplánovacej koncepcie dočasne inak nevyužiteľný,  žiadateľovi OTOM, s.r.o. 8.mája 1697/72, 926 01  Sereď.

 

3. pozemok: časť parcely   č. 3001 - zast.  plochy a nádvoria vo výmere 2019 m2 zapísanej   Okresným úradom v Galante,  katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcely registra „E“   č. 271/1  -  zast. plocha a nádvorie,  na LV č. 591 pre k. ú. Sereď , parcela č. 271/2 -  zast. plochy a nádvoria, na LV č. 591 pre k. ú. Sereď, parcela č.   272/1 – záhrady na LV č. 4959 pre k. ú. Sereď, parcela č.  275 – zast. plochy a nádvoria na LV 4829 pre k. ú. Sereď, nebytové priestory: budovu so súpisným číslom  117/8 so zastavanou plochou 667 m2,  postavenú na parcelách č. 271/1, 271/2 , 272/1 a 275 , zapísanú na LV č. 591, budovu bez súpisného čísla, so zastavanou plochou 29 m2,  postavenú na parcele č.277/1, budovu bez súpisné čísla so zastavanou plochou 35 m2, postavenú na parcele č. 271/1,budovu bez súpisného čísla so zastavanou plochou 21 m2, postavenú na parcele č. 3002, zapísanú na  LV 591  na dobu určitú do 31. 08. 2018,  uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu  využitia pre potreby školy,  žiadateľovi: Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď

 

Ing. Martin Tomčányi - primátor mesta

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018