Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Sereď - pozemky na Strednočepeňskej ulici

[2018-01-31]

Mesto Sereď zverejňuje, v súlade so zákonom 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov, zámer prevodu  nehnuteľného majetku mesta:

parcely č.224/1 – záhrada  vo výmere 29 m2, ktorá bola geometrickým plánom č. 62/2018, vypracovaným geodetom Petrom Černým, odčlenená od parcely č. 120 - ostatná plocha, evidovanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcela registra „E“  na LV č. 591 pre k. ú. Stredný Čepeň,  uplatnením výnimočného postupu, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o pozemok, ktorý  dlhodobo tvorí súčasť záhrady pri pozemku vo vlastníctve žiadateľov a pre mesto  je  z hľadiska územno-plánovacej koncepcie  inak nevyužiteľný, žiadateľom Romanovi Rókovi  a manželke Faride Rókovej, obaja bytom v Šintave 380.

 

Zámer prevodu bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Seredi č. 286/2017 dňa 14. 12. 2017

                                                                 Ing. Martin Tomčányi, v. r. primátor mesta

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018