I.D.C.Holding, a.s. Bratislava - Rozvoj závodu Pečivárne Sereď o.z. - I. až III. Etapa - SO 101.7 Komunikácie a spevnené plochy pre SO 68b Prístavba k hale D - Zverejnenie žiadosti o stavebné povolen

[2017-12-13]

I.D.C.Holding, a.s. Bratislava -  Rozvoj závodu Pečivárne Sereď o.z. - I. až III. Etapa - SO 101.7 Komunikácie a spevnené plochy pre SO 68b Prístavba k hale D - Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie podľa § 58a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk. predpisov.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018