Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Sereď - pozemky na Pažitnej a Kukučínovej ulici

[2017-11-29]

Mesto Sereď zverejňuje, v súlade so zákonom 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov, zámer prevodu  nehnuteľného majetku mesta:

  1. parcely č. 427/3 - zastavaná plocha  vo výmere 257 m2, ktorá bola odčlenená geometrickým plánom č. 32/2017 zo dňa 20. 11. 2017, úradne overeným pod číslom 1437/2017,   od parcely č. 427/1- ostatná plocha, evidovanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape ako parcela registra „C“  na LV č. 591 pre k. ú. Sereď, uplatnením výnimočného postupu, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o pozemok, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pri budove vo vlastníctve žiadateľov,  je užívaný ako prístup do budovy,  pre mesto je  z hľadiska územno-plánovacej koncepcie  inak nevyužiteľný, žiadateľom Alexandrovi Cakovi a manželke Ľudmile, obaja bytom vo Váhovciach č. 312,
  2. parcely č. 2962/4 - záhrada vo výmere 14 m2, ktorá bola odčlenená geometrickým plánom č. 8-11/2008 zo dňa 12. 12. 20018, úradne overeným pod číslom 1651/2008,  od parcely č. 288/3- záhrada diel (1) vo výmere 3 m2   a  od parcely č. 288/12 - záhrada diel (2) vo výmere 11 m2, obe zapísané Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcely registra „E“,  na LV č. 591 pre k. ú. Sereď, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, pretože ide o pozemok, ktorý dlhodobo tvorí súčasť záhrady pri rodinnom dome vo vlastníctve žiadateľov a je pre mesto  z hľadiska územno-plánovacej koncepcie  inak nevyužiteľný, Martinovi Rybovi a manželke Renáte Rybovej, obaja bytom v Seredi, Kukučínova 109/4.

 

 

Ing. Martin Tomčányi,

v. r. primátor mesta

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018