Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok mesta Sereď - pozemky na Čepeňskej a Kostolnej ulici

[2017-11-29]

 Mesto Sereď zverejňuje v súlade so zákonom 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov zámer prenajať  nehnuteľný majetok :

 

  1. časť parcely  č.  764 - záhrada  vo výmere 18 m2, ktorá je  zapísaná na Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor,  na mape určeného operátu ako  parcela registra  „E“,  na   LV  č.  591 pre  k. ú. Sereď,  na  dobu   neurčitú s ročnou výpovednou lehotou,   uplatnením výnimočného  postupu  ako    prípad   hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že na pozemku je dlhodobo umiestnená prefabrikovaná  garáž, ktorá  je vo vlastníctve žiadateľov, Mgr. Miroslava Adamčíka a  manž. PhDr. Silvii Adamčíkovej, obaja bytom v Seredi,  Cukrovarská 758/2,
  2. časť parcely  č.  764 - záhrada  vo výmere 18 m2, ktorá je  zapísaná na Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor,  na mape určeného operátu ako  parcela registra  „E“,  na   LV  č.  591 pre  k. ú. Sereď,  na  dobu   neurčitú s ročnou výpovednou lehotou,   uplatnením  výnimočného  postupu  ako    prípad   hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že na pozemku je dlhodobo umiestnená prefabrikovaná  garáž, ktorá  je vo vlastníctve žiadateľa, Pavla Dzivého, bytom v Seredi,  Slnečná 2970/24.

  Ing. Martin Tomčányi

       primátor mesta, v.r.

 

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018