Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď

[2017-11-29]

Na rokovanie MsZ dňa 14. 12. 2017 je predkladaný návrh nariadenia, ktorým sa doplnia podmienky, ktoré musí splniť žiadateľ o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď. Povinnou prílohou žiadosti bude aj výpis z registra trestov právnickej osoby nie starší ako 3 mesiaca ku dňu podania žiadosti o dotáciu.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018