Návrh VZN, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v meste Sereď v znení neskorších nariadení

[2017-11-29]

Na rokovanie MsZ dňa 14. 12. 2017 je predkladaný návrh nariadenia, ktorým sa upraví výška finančných prostriedkov poskytovaná mestom školám a školským zariadeniam na prevádzku a mzdy na 1 dieťa, resp. žiaka v roku 2017

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018