Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie mesta Sereď č. 7/2011 zo dňa 14. 06. 2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktor

[2017-11-29]

Na rokovanie MsZ dňa 14. 12. 2017 je opätovne predkladaný návrh nariadenia, ktorého obsahom je zníženie príspevkov zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách z terajších 25 € na 15 €. 

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018