Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Sereď - pozemky na Hornočepeňskej ul., na Nám. slobody

[2017-10-06]

Mesto Sereď zverejňuje, v súlade so zákonom 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov, zámer prevodu  nehnuteľného majetku mesta:
1.    parcely č. 329/3 – záhrady vo výmere 18 m2,  parcely č. 328/4 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere  79 m2, obe zapísané Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na  katastrálnej mape  ako  parcela registra „C“,  na LV č. 101 pre k. ú. Horný Čepeň,  uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, pretože ide o pozemok, ktorý je dlhodobo zastavaný časťou rodinného domu žiadateľky,  časť tvorí súčasť dvora a záhrady pri rodinnom dome vo vlastníctve žiadateľky a je pre mesto  z hľadiska územno-plánovacej koncepcie  inak nevyužiteľný, žiadateľke Marte Kučerovej, bytom v Seredi, Hornočepeňská 1491/29.
       Zámer schválilo MsZ v Seredi dňa 21.09.2017 uznesením č. 179/2017,
2.    parcely č. 83/3 - záhrady  vo výmere 9 m2, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na  katastrálnej mape  ako  parcela registra „C“,  na LV č. 4806 pre k. ú. Sereď,  uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, pretože ide o pozemok, ktorý je dlhodobo užívaný ako súčasť záhrady pri nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa a je pre mesto  z hľadiska územno-plánovacej koncepcie  inak nevyužiteľný  žiadateľovi Romanovi Durdiakovi,   bytom v Seredi, Pekárska 4482/4A.
      Zámer schválilo MsZ v Seredi dňa 21.09.2017 uznesením č. 180/2017

                                                                                   Ing. Martin Tomčányi, v. r. primátor mesta    

 

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018