Spolupracujte na projekte regenerácie vnútrobloku D. Štúra II.

[2021-04-14]
Mesto Sereď má záujem zregenerovať sídliskový vnútroblok na Dionýza Štúra II.  Uvedený záujem plánujeme zrealizovať a financovať zo štrukturálnych zdrojov EÚ a vlastných zdrojov.
 
Podmienky regenerácie vnútrobloku, ktoré musíme splniť, sú presne určené. Musí sa jednať o budovanie prvkov zelenej infraštruktúry a prispôsobenie  mestského prostredia na budúce zmeny klímy, zníženie znečistenia ovzdušia aj hluku.
 
Pred samotným projektovaním horeuvedenej regenerácie si vás ako občanov dotknutého územia dovoľujeme požiadať o spoluprácu.
 
Pošlite nám svoj názor mailom na projman@sered.sk do 20. apríla 2021 do 12:00 hod.
 
Predbežné varianty riešenia vnútrobloku s jeho funkciami  a pešou obsluhou s názvami variant „1“, „2“, „3“ sú zverejnené na tomto webe.
Bude sa pracovať s tým variantom, ktorý bude občanmi najpreferovanejší.
Finálne technické, obsahové aj priestorové riešenie je v rukách architekta, ktorý bude pracovať aj s vašimi návrhmi.
 
Zregenerované územie môže obsahovať napríklad tieto prvky:
  • - Nová výsadba zelene, doplnenie súčasnej zelene
  • - Mestský lesík (v obmedzenom formáte...)
  • - Mestská lúka (v obmedzenom formáte...)
  • - Dažďová záhrada (v obmedzenom formáte...)
  • - Priestor na komunitnú záhradu
  • - Nový mobiliár (lavičky, smetné koše, stojany na bicykle...)
  • - Detské ihrisko pre rôzne vekové skupiny
  • - Cvičisko pre dospelých
 
Celkové podmienky realizácie projektu sú zverejnené na linku
 
Mesto Sereď
útvar projektov
 

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond