COVID-19: Informácia k otváraniu škôl a školských zariadení zriadených mestom Sereď

[2020-05-21]
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR umožnilo otvoriť materské školy, školské zariadenia a prvý až piaty ročník základných škôl.
Mesto Sereď ako zriaďovateľ s prihliadnutím na vývoj šírenia nákazy COVID-19 a vzhľadom na personálne, materiálne a priestorové možnosti rozhodnutím primátora od 1. júna 2020 otvára obidve základné školy so školskými klubmi detí a školskými jedálňami a materské školy so všetkými elokovanými pracoviskami.
 
Prevádzka základných škôl je určená pre žiakov 1. – 5. ročníka. Príchod žiakov do škôl bude  od 7.00 hod. postupne po jednotlivých ročníkoch podľa organizačných pokynov riaditeľov škôl. Školské kluby detí sú otvorené pre žiakov, ktorí ich navštevovali pred  prerušením prevádzky a zúčastnia sa výchovno-vzdelávacieho procesu. Prevádzka bude v pracovných dňoch do 16.00 hod. Stravovanie v školských jedálňach bude zabezpečované len pre žiakov, ktorí sa budú zúčastňovať výchovno-vzdelávacieho procesu podľa presne stanoveného harmonogramu.
 
Do materských škôl nebudú do konca školského roka umiestnené deti rodičov na materských alebo rodičovských dovolenkách. Prevádzka materských škôl bude od 6.30 do 15.30 hod.
 
Všetci zákonní zástupcovia detí materských škôl a žiakov 1. – 5. ročníka základných škôl sú povinní nahlásiť svoj záujem, resp. nezáujem o umiestnenie dieťaťa do školy najneskôr do 26. mája 2020 podľa pokynov  zverejnených na internetových stránkach škôl.
 
Rodičia majú možnosť sa dobrovoľne rozhodnúť, či ich dieťa do školy nastúpi alebo nie. Výchovno-vzdelávacieho procesu sa budú môcť zúčastňovať len zdravé deti, bez príznakov ochorení, predovšetkým respiračných – bez zvýšenej teploty, kašľa a sekrécie z nosa a ďalších príznakov ochorenia COVID-19.
 
Neodporúčame nástup do školy deťom trpiacim imunitnými ochoreniami, chronickými respiračnými ochoreniami, príp. inými ochoreniami oslabujúcimi imunitu dieťaťa.
 
Žiaci 1. - 5 ročníka, ktorí nenastúpia do školy, žiaci 6. – 9. ročníka a žiaci základnej umeleckej školy sa naďalej budú vzdelávať dištančnou formou. Prevádzka centier voľného času zostáva naďalej prerušená do odvolania.
 
Mesto Sereď v spolupráci s riaditeľmi škôl zabezpečuje prípravu spustenia prevádzky v súlade s opatreniami Ministerstva školstva a Úradu verejného zdravotníctva.
                                                                                                                      Odd. ŠRKŠ

Prílohy

  • COVID-19: Informácia k otváraniu škôl a školských zariadení zriadených mestom Sereď PDF [203 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond