COVID-19: Otváranie škôl v meste Sereď

[2020-05-19]
Na základe uvoľňovania preventívnych opatrení plánujeme v Seredi od 01. 06. 2020 otvoriť základné školy, materské školy, školské kluby detí, školské jedálne a základnú umeleckú školu. Mesto Sereď ako zriaďovateľ po zverejnení rozhodnutí a opatrení príslušných úradov vydá najneskôr v piatok 22.
05. 2020 pokyn pre riaditeľov škôl a informáciu pre zákonných zástupcov detí a žiakov k zabezpečeniu výchovy a vzdelávania.
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond