Oznam daňovníkom dane z nehnuteľnosti a za psa pre rok 2018

[2018-01-08]

Mesto  Sereď,  správca miestnej dane oznamuje daňovníkom dane z nehnuteľnosti alebo dane za psa ,  ktorým v priebehu minulého roka 2017 vznikla, alebo zanikla daňová povinnosť  ( kúpa nehnuteľnosti,   alebo predaj nehnuteľnosti) alebo mu v priebehu roka 2017  bolo vydané stavebné , kolaudačné rozhodnutie k nehnuteľnosti nachádzajúce sa v meste Sereď , vlastnia alebo držia psa  staršieho, ako 6 mesiacov, že   v zmysle zákona  č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  v platnom znení je potrebné podať riadne, alebo čiastkové  daňové priznanie do 31. januára 2018.

K podaniu daňového priznania dani z nehnuteľnosti  je potrebné predložiť k nahliadnutiu list vlastníctva, alebo rozhodnutie o povolení vkladu, vydané správou katastra  o vzniku nadobudnutia nehnuteľnosti  ( kúpa, darovanie ),  alebo  o zániku nehnuteľnosti ( predaj, darovanie) stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie

( novostavba, kolaudácia stavby).

Občan, ktorému vznikol nárok na zníženie dane z nehnuteľnosti  ( pozemky, rodinný dom, garáž a byt   - slúžiace pre vlastnú potrebu )  z dôvodu veku nad 65 rokov k 1. Januára 2018 a neuplatnil si zníženie už v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach a  občan s ťažkým zdravotným postihnutím,   môže si uplatniť zníženie dane v lehote na podanie daňového priznania t.j. do  31.januára 2018.

 

Mestský úrad, finančné oddelenie ,správa daní  na prízemí, č.d. 13 a 12,Tel.:031/7892094, kl. 241, 264

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018