Kalendárový zber odpadov

Kalendárový zber je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom čase, ktorú určí obec vo všeobecne záväznom nariadení. Tento zber spočíva v pristavení vozidla alebo zberných nádob v určitom čase najviac na jeden deň, pričom obec o tomto zbere informuje obyvateľov vopred spôsobom v mieste obvyklým.
 
Kalendárovým zberom sa v meste Sereď realizuje:
 • Zber objemných odpadov.
 • Zber odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok.
 • Zber elektroodpadov.
 • Zber batérií a akumulátorov z domácností.
 

ZBER OBJEMNÝCH ODPADOV

 
Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do bežne používanej nádoby na zmesový komunálny odpad v meste.
 
Zhromažďovanie a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje 2 krát ročne (spravidla na jar a na jeseň) mobilným zberom objemných odpadov priamo od rodinných domov a v intervaloch vývozu určených mestom.
 
Na účely kolektívneho zberu objemného odpadu od bytových domov je možné 2 krát ročne prostredníctvom správcu požiadať mesto o pristavenie veľkoobjemového kontajnera priamo k bytovému domu s následným zabezpečením odvozu objemného odpadu.

Objemné odpady je ZAKÁZANÉ:
 • ukladať na verejné priestranstvá
 • ukladať k 1100 litrovým nádobám v stojiskách pri bytových domoch

Počas celého roka je možné objemný odpad odovzdať na Zbernom dvore mesta Sereď.

Medzi objemný odpad patrí najmä:
starý nábytok (sedacie súpravy, postele, skrine, stoly, stoličky), podlahové krytiny ( koberce, linoleá), sanitárna keramika (umývadlá, vane, toalety) a ostatné (matrace, okná, dvere, radiátory, veľké zrkadlá, bicykle, lyže a pod.).
 

ZBER ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK. ELEKTROODPADOV A BATÉRIÍ

 
Zhromažďovanie a preprava odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok, elektroodpadov, batérií a akumulátorov sa uskutočňuje 2 krát ročne (spravidla na jar a na jeseň) mobilným zberom odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok, elektroodpadov, batérií a akumulátorov priamo od rodinných domov a v intervaloch vývozu určených mestom.
 
Odpady z domácností s obsahom škodlivých látok, elektroodpady, batérie a akumulátory je ZAKÁZANÉ:
 • ukladať na verejné priestranstvá,
 • ukladať k 1100 litrovým nádobám v stojiskách pri bytových domoch,
 • ukladať do zberných nádob určených na komunálny odpad z domácností,
 • odovzdať iným subjektom (napr. pouličným zberačom),
 • pri elektroodpadoch, batériách a akumulátoroch rozoberať, zasahovať do nich a vyberať jednotlivé časti.

Počas celého roka je možné odpad z domácností s obsahom škodlivých látok, elektroodpad, batérie a akumulátory odovzdať na Zbernom dvore mesta Sereď.
Použité batérie a akumulátory je možné odovzdať aj v rámci spätného zberu u predajcov batérií a akumulátorov.

Medzi odpady z domácností s obsahom škodlivých látok patria najmä:
použité batérie a akumulátory, odpadové motorové a mazacie oleje, chemikálie, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, handry a rukavice znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami.

Elektroodpad
Elektroodpad sú elektrozariadenia, ktoré sú odpadom vrátane všetkých súčiastok, konštrukčných častí a spotrebných materiálov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje: žiarovky, žiarivky, svietidlá, televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, mobily, videá, diskmany, digitálne hodinky, variče, ohrievače, kávovary, práčky, chladničky, elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenia a pod.

Do použitých batérií a akumulátorov patria:
prenosné (gombíkové, tuškové a pod.) a automobilové batérie a akumulátory.
 
Vybavuje:
Vohláriková Zuzana, Bc.
tel. č. 031/7892094, klapka 249
tel. č. 0907 736 841
e-mail: zuzana.vohlarikova@sered.sk
Kancelária č. 3
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2018-08-13
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe