Prevod nehnuteľností

Záujemca podá písomnú žiadosť o prevod vlastníctva bytu na adrese mesto Sereď, Mestský úrad, Námestie Republiky 1176/10, 926 01 Sereď:
 
Podmienky:
  • nesmie mať dlh voči mestu Sereď na daniach a miestnych poplatkoch
  • nájomca ktorý má v platnej nájomnej zmluve nájom dohodnutý na neurčitú dobu
  • podať žiadosť o prevode vlastníctva bytu so všetkými jej náležitosťami
  • nemá nedoplatky na nájomnom a na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu
 
Prijatie žiadosti nie je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy o prevode vlastníctva. Po stanovení ceny prerokuje žiadosť na svojom zasadnutí Školská, športová a bytová komisia pri MsZ v Seredi, ktorá vydá odporúčanie pre najbližšie mestské zastupiteľstvo mesta Sereď. Po schválení prevodu v súlade s ustanovením §9 ods. 2 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí mestským zastupiteľstvom vypracuje úrad návrh Zmluvy o prevode vlastníctva bytu. 
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2018-08-12
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond