Prevod nehnuteľností

Žiadateľ podá písomnú žiadosť o prevod vlastníctva bytu na adrese:  Mesto Sereď, Mestský úrad, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď:
 
Podmienky:
  • žiadateľ nemá voči mestu Sereď alebo právnickým osobám zriadeným alebo založeným mestom Sereď žiadne nesplnené záväzky
  • žiadateľ je nájomcom mestského bytu s platnou nájomnou zmluvou dohodnutou na dobu neurčitú
  • žiadateľ podá žiadosť o prevode vlastníctva bytu so všetkými jej náležitosťami
 
Prijatie žiadosti nie je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy o prevode vlastníctva.
Po stanovení ceny prerokuje žiadosť na svojom zasadnutí príslušná komisia pri MsZ v Seredi, ktorá vydá odporúčanie pre Mestské zastupiteľstvo v Seredi.
Kúpna cena bytu sa stanovuje na základe osobitných predpisov (§ 17 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď zo dňa 14. 12. 2023 v znení neskorších dodatkov).
Po schválení prevodu v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí mestským zastupiteľstvom vypracuje úrad návrh Zmluvy o prevode vlastníctva bytu. 
 

Žiadosť o prevod vlastníctva bytu a nebytového priestoru

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2024-02-07
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe