Sociálne byty

Mesto Sereď má vo vlastníctve 12 sociálnych bytov na Trnavskej ulici 866/51.

Podmienky na zaradenie do zoznamu žiadateľov o sociálny byt mesta Sereď sú:
  1. Plnoletá fyzická osoba s trvalým pobytom v meste Sereď.
  2. Nemám vo výlučnom vlastníctve, v podielovom vlastníctve, v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov byt, rodinný dom a nie som nájomcom bytu alebo rodinného domu.
  3. Nemá nedoplatky voči mestu Sereď alebo ním zriadeným spoločnostiam.
  4. Je splnená pravidelná školská dochádzka u školopovinných detí žiadateľa.
 
Každý záujemca o sociálny byt je oboznámený s podmienkami pridelenia sociálnych bytov, ktoré musí spĺňať. Záujemca si podá žiadosť, ktorá je zaevidovaná a ak sú všetky podmienky splnené, záujemca je zaradený do zoznamu žiadateľov o sociálny byt v meste Sereď. 
 
Ak sa v meste Sereď uvoľní sociálny byt, všetky žiadosti sú prerokované na zasadnutí Komisie sociálnej, zdravotnej, kultúrnej a bytovej pri MsZ v Seredi, ktorá odporúča sociálny byt prideliť resp. neprideliť.
 
Vybavuje:
Vadovičová Jana, Mgr.
tel. č. 031/7892094, klapka 245
e-mail: jana.vadovicova@sered.sk
Kancelária č. 10
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2018-08-13
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018