Sociálne byty

Mesto Sereď má vo vlastníctve 12 sociálnych bytov na Trnavskej ulici 866/51.

Podmienky na zaradenie do zoznamu žiadateľov o sociálny byt mesta Sereď sú:
  1. Plnoletá fyzická osoba s trvalým pobytom v meste Sereď.
  2. Nemá vo výlučnom vlastníctve, v podielovom vlastníctve, v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov byt, rodinný dom a nie je nájomcom bytu alebo rodinného domu.
  3. Nemá nedoplatky voči mestu Sereď alebo ním založeným spoločnostiam.
  4. Je splnená pravidelná školská dochádzka u školopovinných detí žiadateľa.
 
Záujemca si podá žiadosť, ktorá je zaevidovaná a ak sú všetky podmienky splnené, záujemca je zaradený do zoznamu žiadateľov o sociálny byt v meste Sereď.

Ak sa v meste Sereď uvoľní sociálny byt, všetky žiadosti sú prerokované na zasadnutí príslušnej komisii pri MsZ v Seredi, ktorá odporúča sociálny byt prideliť resp. neprideliť.
 
Vybavuje:
Vadovičová Jana, Mgr.
tel. č. 031/7892094, klapka 245
e-mail: jana.vadovicova@sered.sk
Kancelária č. 10
 
 
 
 
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2019-01-09
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Voľby prezidenta SR 2019