MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 26.07.2018volebné obdobie 2014-2018
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 26.07.2018
MATERIÁL Č. 03. Informatívna správa o príprave a realizácii projektovMATERIÁL Č. 04. Územný plán mesta Sereď, Zmeny a doplnky č. 4/2018, schválenie návrhu územnoplánovacej dokumentácie a návrhu VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie ÚPN-M SereďMATERIÁL Č. 05. Žiadosti o obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta SereďMATERIÁL Č. 06. Urbanistická štúdia, Kasárenská ulica, časť 3 lokality BI-44, Sereď – ZadanieMATERIÁL Č. 07. Zmena v harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi na rok 2018