MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 14.06.2018volebné obdobie 2014-2018
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 14.06.2018
MATERIÁL Č. 05 Správy hlavnej kontrolórkyMATERIÁL Č.06 Informatívna správa o príprave a realizácii projektovMATERIÁL Č. 07 VZN o postupe pri poskytovaní finančných príspevkov mestom na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kuratelyMATERIÁL Č. 08 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskorších nariadeníMATERIÁL Č. 09 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2013 o určení školských obvodov základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto SereďMATERIÁL Č. 10 Správy o hospodárení Správa majetku Sereď, s.r.o.MATERIÁL Č. 11 Správy o hospodárení Naša domová správa, s.r.o.MATERIÁL Č. 12 III. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2018


MATERIÁL Č. 13 Nakladanie s majetkom


MATERIÁL Č. 14 Volebné obdobie 2018 - 2022MATERIÁL Č. 15 Informácia o činnosti a aktivitách ŠKF Sereď