MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 19.04.2018volebné obdobie 2014-2018
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 19.04.2018
MATERIÁL Č. 6 Správy hlavnej kontrolórkyMATERIÁL Č. 7 HOTOVO - Informatívna správa o príprave a realizácii projektovMATERIÁL Č. 8 HOTOVO - Správy o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2017MATERIÁL Č. 09 HOTOVO - Súhlas MsZ so zriadením elokovaného pracoviska ZUŠ v PateMATERIÁL Č. 10 HOTOVO - Správa o hospodárení Domu kultúry Sereď za rok 2017MATERIÁL Č. 11 HOTOVO - Záverečný účet mesta Sereď za rok 2017MATERIÁL Č. 12 HOTOVO - Mestský bytový podnik, s.r.o. SereďMATERIÁL Č. 13 HOTOVO - Zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2018MATERIÁL Č. 14 HOTOVO - Územný plán mesta Sereď – Žiadosti o obstaranie zmien a doplnkovMATERIÁL Č. 15 HOTOVO - Nakladanie s majetkom