MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 15.02.2018volebné obdobie 2014-2018
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 15.02.2018
MATERIÁL Č. 5 Správy hlavnej kontrolórkyMATERIÁL Č. 06 Informatívna správa o príprave a realizácii projektovMATERIÁL Č. 07 Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste SereďMATERIÁL Č. 08 Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskorších nariadeníMATERIÁL Č. 09 Návrh VZN mesta Sereď o zrušení VZN č. 4/1995 Udržiavanie čistoty na verejných priestranstváchMATERIÁL Č. 10 Zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2018MATERIÁL Č. 11 Informatívna správa o činnosti Mestskej polície za rok 2017MATERIÁL Č. 12 Územný plán mesta Sereď – Žiadosti o obstaranie zmien a doplnkovMATERIÁL Č. 13 Nakladanie s majetkom


MATERIÁL Č. 14 Urbanistická štúdiaMATERIÁL Č. 15 Žiadosť Slovmedia SK spol. s r.o. Galanta o pokračovanie spolupráce v roku 2018MATERIÁL Č. 16 Doplnenie člena Školskej, športovej a bytovej komisie pri MsZ