MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 14.12.2017volebné obdobie 2014-2018
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 14.12.2017
MATERIÁL Č. 5 Správy hlavnej kontrolórkyMATERIÁL Č. 06 Informatívna správa o príprave a realizácii projektovMATERIÁL Č. 07 Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení VZN mesta Sereď č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v meste Sereď v znení neskorších nariadeníMATERIÁL Č. 08 Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskorších nariadeníMATERIÁL Č. 09 Návrh VZN mesta Sereď o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmiMATERIÁL Č. 10 Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 8/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších nariadeníMATERIÁL Č. 11 Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď (doplnenie prílohy č. 1)MATERIÁL Č. 12 VI. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2017MATERIÁL Č. 13 Návrh viacročného rozpočtu mesta Sereď na roky 2018-2020MATERIÁL Č. 14 Návrh rozpočtu mestom založených organizácií na rok 2018MATERIÁL Č. 15 Územný plán mesta Sereď – Žiadosti o obstaranie zmien a doplnkovMATERIÁL Č. 16 Nakladanie s majetkom

MATERIÁL Č. 17 Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi na rok 2018MATERIÁL Č. 18 Harmonogram spracovania koncepcií mesta SereďMATERIÁL Č. 19 Smernica o sťažnostiach