MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 29.11.2017



volebné obdobie 2014-2018




PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 29.11.2017




MATERIÁL Č. 3. Správa hlavnej kontrolórky z kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladaním s majetkom právnickej osoby s majetkovou účasťou mesta Mestského bytového podniku Sereď za obdobie od nástupu Ing. Martina Káčera do funkcie konateľa spoločnosti do času skončenia funkcie konateľa



MATERIÁL Č. 4. Mestský bytový podnik s.r.o. Sereď