MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 29.11.2017volebné obdobie 2014-2018
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 29.11.2017
MATERIÁL Č. 3. Správa hlavnej kontrolórky z kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladaním s majetkom právnickej osoby s majetkovou účasťou mesta Mestského bytového podniku Sereď za obdobie od nástupu Ing. Martina Káčera do funkcie konateľa spoločnosti do času skončenia funkcie konateľaMATERIÁL Č. 4. Mestský bytový podnik s.r.o. Sereď