MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 09.11.2017volebné obdobie 2014-2018
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 09.11.2017
MATERIÁL Č. 05 Správy hlavnej kontrolórkyMATERIÁL Č. 06 Mestský bytový podnik s.r.o. SereďMATERIÁL Č. 07 Informatívna správa o príprave a realizácii projektovMATERIÁL Č. 08 Návrh VZN mesta Sereď o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Sereď + protest prokurátora proti VZN mesta Sereď č. 12/2012 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta SereďMATERIÁL Č. 09 Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskorších nariadeníMATERIÁL Č. 10 Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď v školskom roku 2016/2017MATERIÁL Č. 11 Územný plán mesta Sereď, Zmeny a doplnky č. 2/2016 – schválenie návrhu územnoplánovacej dokumentácie a návrhu VZN mesta Sereď, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácieMATERIÁL Č. 12 Územný plán mesta Sereď – Žiadosti o obstaranie zmien a doplnkovMATERIÁL Č. 13 Urbanistická štúdia „Polyfunkčná zóna Prúdy“MATERIÁL Č. 14 Urbanistická štúdia IBV ul. Športová – Sereď, lokalita BI-08/2 – ZadanieMATERIÁL Č. 15 V. zmena rozpočtu na rok 2017MATERIÁL Č. 16 Príprava rozpočtu mesta Sereď na roky 2018 – 2020MATERIÁL Č. 17 Nakladanie s majetkom


MATERIÁL Č. 18 Občianske obrady

MATERIÁL Č. 19 Návrhy na ocenenie v zmysle VZN mesta Sereď č. 5/2012 o udeľovaní ocenení mesta Sereď

MATERIÁL Č. 20 Informácie o poskytovaní sociálnych služieb pre občanov bez domova v meste Sereď

  • - Odpovede na interpelácie z MsZ 21.09.2017