MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 18.10.2017volebné obdobie 2014-2018
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 18.10.2017
MATERIÁL Č 3. Správa hlavnej kontrolórky z kontroly vykonanej v zmysle uznesenia č. 102/2017, ktorým bolo stanovené zamerať kontrolu na dodržanie zákonného postupu konateľa MsBP