MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 21.09.2017volebné obdobie 2014-2018
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 21.09.2017
MATERIÁL Č. 05 Správy hlavnej kontrolórkyMATERIÁL Č. 06 Príprava a realizácia projektovMATERIÁL Č. 07 Schválenie konateľa Mestského bytového podniku, s.r.o. SereďMATERIÁL Č. 08 Informatívna správa o hospodárení škôl a školských zariadení za 1. polrok 2017MATERIÁL Č. 09 Správa o vyhodnotení XVIII. Seredského hodového jarmokuMATERIÁL Č. 10 Informatívna správa o hospodárení Domu kultúry za I. polrok 2017MATERIÁL Č. 11 Informatívna správa o činnosti Mestskej polície Sereď za I. polrok 2017MATERIÁL Č. 12 Správy o plnení rozpočtu mesta Sereď
MATERIÁL Č. 13 IV. zmena rozpočtu na rok 2017MATERIÁL Č. 14 Príprava rozpočtu mesta Sereď na roky 2018 – 2020MATERIÁL Č. 15 Nakladanie s majetkom


MATERIÁL Č. 16 Rôzne  • - Odpovede na interpelácie z MsZ 22.06.2017