MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 22.06.2017volebné obdobie 2014-2018
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 22.06.2017
MATERIÁL Č. 5 Správy hlavnej kontrolórkyMATERIÁL Č. 06 Príprava a realizácia projektovMATERIÁL Č. 07 Príprava novely VZN mesta Sereď o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmiMATERIÁL Č. 08 Predĺženie funkčného obdobia náčelníka Mestskej polície v SerediMATERIÁL Č. 09 Zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2017MATERIÁL Č. 10 Príprava rozpočtu na rok 2018MATERIÁL Č. 11 Nakladanie s majetkom


MATERIÁL Č. 12 Urbanistická štúdia „IBV Družstevná ul., Sereď – lokalita BI-12“ – ZadanieMATERIÁL Č. 13 Urbanistická štúdia „IBV Slnečná ul., Sereď – lokalita BI-28“ – ZadanieMATERIÁL Č. 14 Rôzne

  • A. Návrh na rozšírenie Redakčnej rady Seredských noviniek
  • B. Informovanosť občanov o dianí v meste
  • C. Sťažnosti na podujatia v meste  • - Odpovede na interpelácie poslancov z MsZ 27.04.2017