MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 27.04.2017volebné obdobie 2014-2018
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 27.04.2017
MATERIÁL Č. 5 Správy hlavnej kontrolórkyMATERIÁL Č. 06 Informatívna správa o príprave a realizácii projektovMATERIÁL Č. 07 Návrh VZN o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste SereďMATERIÁL Č. 08 Byty a parkoviská na Komenského ul.
MATERIÁL Č. 09 Správy o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2016MATERIÁL Č. 10 Správa o hospodárení Domu kultúry Sereď za rok 2016MATERIÁL Č. 11 Záverečný účet mesta Sereď za rok 2016 a stanovisko hlavnej kontrolórkyMATERIÁL Č. 12 Správa o hospodárení Mestského bytového podniku, s.r.o. Sereď za rok 2016


MATERIÁL Č. 13 Správa o hospodárení spoločnosti Správa majetku Sereď s.r.o. za rok 2016MATERIÁL Č. 14 Správa o hospodárení spoločnosti Naša domová správa s.r.o. Sereď za rok 2016MATERIÁL Č. 15 II. zmena rozpočtu na rok 2017MATERIÁL Č. 16 Nakladanie s majetkom


MATERIÁL Č. 17 Žiadosť o obstaranie územného plánu zóny- ELDI Group, s.r.o., Sereď, STEHEL CONTRUCTION, s.r.o., ŠintavaMATERIÁL Č. 18 Urbanistická štúdia - Zadanie POLYFUNKČNÁ ZÓNA „PRÚDY“ Sereď – Stredný ČepeňMATERIÁL Č. 19 Urbanistická štúdia IBV ul. Svätoplukova, Sereď – lokalita BI-55MATERIÁL Č. 20 Urbanistická štúdia „IBV Kasárenská – Sereď – Zmena č. 1/2017“MATERIÁL Č. 21 Žiadosť o obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Sereď

  • - Odpovede na interpelácie poslancov z MsZ 09.02.2017