MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 09.02.2017volebné obdobie 2014-2018
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 09.02.2017
MATERIÁL Č. 5 Správy hlavnej kontrolórkyMATERIÁL Č. 06 Informatívna správa o príprave a realizácii projektovMATERIÁL Č. 07 I. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2017MATERIÁL Č. 08 Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste SereďMATERIÁL Č. 09 Informatívna správa o činnosti Mestskej polície za rok 2016MATERIÁL Č. 10 Vstup a predstavenie nového partnera do spoločnosti Energetika SereďMATERIÁL Č. 11 Nakladanie s majetkom


MATERIÁL Č. 12 Rôzne

MATERIÁL Č. 13 Urbanistická štúdia, Kasárenská ulica, časť 2 lokality BI-44, Sereď – Zadanie  • - Odpovede na interpelácie poslancov z MsZ 08.12.2016