MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 08.12.2016volebné obdobie 2014-2018
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 08.12.2016
MATERIÁL Č. 5 Správy hlavnej kontrolórkyMATERIÁL Č. 06 VI. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2016MATERIÁL Č. 07 Návrh viacročného rozpočtu mesta Sereď na roky 2017 - 2019MATERIÁL Č. 08 Návrh rozpočtu mestom založených organizácií na rok 2017MATERIÁL Č. 09 Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení VZN č. 1/2015 o financovaní školských zariadení v meste Sereď v znení neskorších nariadeníMATERIÁL Č. 10 Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie nepracujúcich seniorovMATERIÁL Č. 11 Informatívna správa o príprave a realizácii projektovMATERIÁL Č. 12 Nakladanie s majetkom


MATERIÁL Č. 13 Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi na rok 2017