MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 10.11.2016volebné obdobie 2014-2018
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 10.11.2016
MATERIÁL Č. 5 Správy hlavnej kontrolórkyMATERIÁL Č. 6 Informatívna správa o príprave a realizácii projektov

MATERIÁL Č. 7 Územný plán mesta Sereď, Zmeny a doplnky č. 3/2016 schválenie návrhu územnoplánovacej dokumentácie a návrhu zmien a doplnkov VZN č. 7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie ÚPN-M SereďMATERIÁL Č. 8 Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa dopĺňa VZN č. 8/2013 o určení školských obvodov základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto SereďMATERIÁL Č. 9 Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď v školskom roku 2015/2016MATERIÁL Č. 10 Urbanistická štúdia „IBV Trnavská ulica, Sereď – časť 2 lokality BI-52“ – ZadanieMATERIÁL Č. 11 ELDI Group, s.r.o., Sereď, STEHEL CONTRUCTION, s.r.o. Šintava – Žiadosť o obstaranie územného plánu zónyMATERIÁL Č. 12 V. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2016MATERIÁL Č. 13 Príprava rozpočtu mesta Sereď na rok 2017MATERIÁL Č. 14 Nakladanie s majetkom


MATERIÁL Č. 15 Návrhy na ocenenie v zmysle VZN mesta Sereď č. 5/2012 o udeľovaní ocenení mesta Sereď