MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 08.09.2016volebné obdobie 2014-2018
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 08.09.2016
MATERIÁL Č. 5 Správy hlavnej kontrolórkyMATERIÁL Č. 6 Informatívna správa o príprave a realizácii projektov

MATERIÁL Č. 7 Územný plán mesta Sereď
MATERIÁL Č. 8 Urbanistická štúdia
MATERIÁL Č. 9 Informatívna správa o hospodárení škôl a školských zariadení za 1. polrok 2016MATERIÁL Č. 10 Centrálne vykurovanie – aktuálny stav a pokračovanie projektuMATERIÁL Č. 11 Správa o vyhodnotení XVII. Seredského hodového jarmokuMATERIÁL Č. 12 Informatívna správa o hospodárení Domu kultúry za I. polrok 2016MATERIÁL Č. 13 Informatívna správa o činnosti Mestskej polície Sereď za I. polrok 2016MATERIÁL Č. 14 Správy o plnení rozpočtu mesta Sereď
MATERIÁL Č. 15 IV. zmena rozpočtu na rok 2016MATERIÁL Č. 16 Príprava rozpočtu mesta Sereď na roky 2017 – 2019MATERIÁL Č. 17 Nakladanie s majetkom


MATERIÁL Č. 18 Súhlas s prevádzkou Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva v Seredi