MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 14.06.2016volebné obdobie 2014-2018
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 14.06.2016
MATERIÁL Č. 05 Správy hlavnej kontrolórkyMATERIÁL Č. 06 Návrh VZN mesta Sereď o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmiMATERIÁL Č. 07 Informatívna správa o príprave a realizácii projektovMATERIÁL Č. 08 Prerokovanie platu hlavnej kontrolórkyMATERIÁL Č. 09 III. zmena rozpočtu na rok 2016MATERIÁL Č. 10 Nakladanie s majetkom mesta Sereď


MATERIÁL Č. 11 Oznámenie výsledkov výberu náčelníka Mestskej polície v Seredi a návrh na jeho vymenovanieMATERIÁL Č. 12 Návrh Dodatku č. 6 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 10.03.2016MATERIÁL Č. 13 Urbanistická štúdia – Zadanie IBV Dolnočepeňská ul. Sereď – lokalita BI-25