MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 18.02.2016volebné obdobie 2014-2018
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 18.02.2016
="Kompletný MATERIÁL Č. 5 HOTOVO - Správy hlavnej kontrolórkyKompletný materiál č.06 v pdf MATERIÁL Č. 06 HOTOVO - I. zmena rozpočtu na rok 2016Kompletný materiál č.07 v pdf MATERIÁL Č. 07 HOTOVO - Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení VZN č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste SereďKompletný materiál č.08 v pdf MATERIÁL Č. 08 HOTOVO - Návrh VZN mesta Sereď, ktorým mesto Sereď schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebískKompletný materiál č.09 v pdf, veľkosŦ 000 kb MATERIÁL Č. 09 HOTOVO - Informatívna správa o činnosti Mestskej polície za rok 2015Kompletný materiál č.10 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 10 HOTOVO - Nakladanie s majetkom mesta Sereď


Kompletný materiál č.11 v pdf, veľkosŦ 000 kb MATERIÁL Č. 11 HOTOVO - Informatívna správa o príprave a realizácii projektovKompletný materiál č.12 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 12 HOTOVO - Rôzne
  • Odpovede na interpelácie podané na MsZ 10. 12. 2015