MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 10.12.2015volebné obdobie 2014-2018
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 10.12.2015
="Kompletný MATERIÁL Č. 5 Správy hlavnej kontrolórkyKompletný materiál č.06 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 6 Návrhy rozpočtov 2016 - 2018Kompletný materiál č.7 v pdf MATERIÁL Č. 7 Návrh rozpočtu mestom založených organizácií na rok 2016Kompletný materiál č.8 v pdf MATERIÁL Č. 8 VIII. zmena rozpočtu na rok 2015Kompletný materiál č.9 v pdf MATERIÁL Č. 9 Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení na rok 2015Kompletný materiál č.10 v pdf MATERIÁL Č. 10 Návrh VZN mesta Sereď o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta SereďKompletný materiál č.11 v pdf MATERIÁL Č. 11 Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta SereďKompletný materiál č.12 v pdf MATERIÁL Č. 12 Program hospospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sereď na roky 2015–2024Kompletný materiál č.13 v pdf, veľkosŦ 000 kb MATERIÁL Č. 13 Informatívna správa o príprave a realizácii projektovKompletný materiál č.14 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 14 Nakladanie s majetkom mesta Sereď


Kompletný materiál č.15 v pdf MATERIÁL Č. 15 Harmonogram zasadnutí MsZ na rok 2016
Interplelácie poslancov MsZ z 12.11.2015