MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 12.11.2015volebné obdobie 2014-2018
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 12.11.2015
="Kompletný MATERIÁL Č. 5 Správy hlavnej kontrolórkyKompletný materiál č.6 v pdf MATERIÁL Č. 6 Návrh VZN mesta Sereď o určení miesta a času zápisu detí do I.ročníka základných škôl, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľomKompletný materiál č.7 v pdf MATERIÁL Č. 7 Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2012 o miestnych daniachKompletný materiál č.8 v pdf MATERIÁL Č. 8 Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyKompletný materiál č.9 v pdf MATERIÁL Č. 9 Územný plán mesta Sereď – schválenie návrhu územnoplánovacej dokumentácie a návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácieKompletný materiál č.06 v pdf MATERIÁL Č. 10 Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď v školskom roku 2014/2015Kompletný materiál č.11 v pdf, veľkosŦ 000 kb MATERIÁL Č. 11 Informatívna správa o príprave a realizácii projektovKompletný materiál č.12 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 12 VII. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2015Kompletný materiál č.13 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 13 Príprava rozpočtu mesta Sereď na roky 2016 – 2018Kompletný materiál č.14 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 14 Nakladanie s majetkom mesta Sereď


Kompletný materiál č.15 v pdf MATERIÁL Č. 15 Návrhy na ocenenie v zmysle VZN mesta Sereď č. 5/2012 o udeľovaní ocenení mesta SereďKompletný materiál č.16 v pdf MATERIÁL Č. 16 Delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy na ZŠ J.Fándlyho