MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 25.06.2015volebné obdobie 2014-2018
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 25.06.2015
="Kompletný MATERIÁL Č. 5 HOTOVO - Správy hlavnej kontrolórkyKompletný materiál č.06 v pdf, veľkosť; 000 kb MATERIÁL Č. 6 Návrh VZN mesta Sereď o zriadení školských jedálníKompletný materiál č.7 v pdf MATERIÁL Č. 7 Dodatky k zriaďovacím listinám materských škôl v SerediKompletný materiál č.8 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č 8. Informácia o priestorových podmienkach materských škôlKompletný materiál č.9 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 9 Dodatok k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu na úseku školstva so sídlom v Seredi – pristúpenie obce ŠintavaKompletný materiál č.10 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 10 Správa o stave Mestskej polikliniky v SerediKompletný materiál č.11 v pdf, veľkosŦ 000 kb MATERIÁL Č. 11 Informatívna správa o príprave a realizácii projektovKompletný materiál č.12 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 12 IV. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2015Kompletný materiál č.13 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 13 Nakladanie s majetkom mesta Sereď


Kompletný materiál č.14 v pdf MATERIÁL Č. 14 Informácia ZsVS o dodávkach pitnej vody pre mesto Sereď, prijatých opatreniach, priebehu investičných akciíKompletný materiál č.15 v pdf MATERIÁL Č. 15 Komisie MsZ – aktuálny stav, doplnenie členovKompletný materiál č.16 v pdf, veľkosŦ 000 kb MATERIÁL Č. 16 Informácia o súčasnom stave na parkovisku pri predajni LIDL