MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 23.04.2015volebné obdobie 2014-2018
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 23.04.2015
="Kompletný MATERIÁL Č. 6 Správy hlavnej kontrolórkyKompletný materiál č.6 v pdf, veľkosŦ 000 kb MATERIÁL Č. 6 Informatívna správa o príprave a realizácii projektovKompletný materiál č.7 v pdf MATERIÁL Č. 7 Správa o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2014Kompletný materiál č.8 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 8 Informácia o možnosti rozšírenia kapacity materských škôlKompletný materiál č.9 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 9 Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok k Návrhu Územného plánu mesta SereďKompletný materiál č.09 v pdf, veľkosť; 000 kb MATERIÁL Č. 10 Návrh VZN mesta Sereď Trhový poriadokKompletný materiál č.12 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 11 Záverečný účet mesta Sereď za rok 2014 a stanovisko hlavnej kontrolórkyKompletný materiál č.13 v pdf MATERIÁL Č. 12 Správa o hospodárení Domu kultúry za rok 2014Kompletný materiál č.13 v pdf MATERIÁL Č. 13 Správa o hospodárení Mestského bytového podniku s.r.o. za rok 2014Kompletný materiál č.14 v pdf MATERIÁL Č. 14 Správa o hospodárení spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o., Sereď za rok 2014Kompletný materiál č.15 v pdf MATERIÁL Č. 15 Správa o hospodárení spoločnosti Naša domová správa s.r.o. za rok 2014Kompletný materiál č.16 v pdf MATERIÁL Č. 16 Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierkyKompletný materiál č.17 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 17 2. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2015Kompletný materiál č.18 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 18 Schválenie platu primátora mestaKompletný materiál č.19 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 19 Nakladanie s majetkom mesta Sereď


Kompletný materiál č.20 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 20 Rôzne