MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 12.02.2015volebné obdobie 2014-2018
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 12.02.2015
Kompletný materiál č.6 v pdf, veľkosŦ 000 kb MATERIÁL Č. 3 Voľba hlavného kontrolóra="Kompletný MATERIÁL Č. 6 Správy hlavnej kontrolórkyKompletný materiál č.7 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 7 Žiadosť poslanca P.Kurbela o vykonanie kontrolyKompletný materiál č.6 v pdf, veľkosŦ 000 kb MATERIÁL Č. 8 Informatívna správa o príprave a realizácii projektovKompletný materiál č.9 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 9 1. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2014Kompletný materiál č.09 v pdf, veľkosť; 000 kb MATERIÁL Č. 10 Návrh VZN mesta Sereď o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení na rok 2015Kompletný materiál č.11 v pdf MATERIÁL Č. 11 Štatút mesta SereďKompletný materiál č.12 v pdf MATERIÁL Č. 12 Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstvaKompletný materiál č.13 v pdf MATERIÁL Č. 13 Zásady odmeňovania poslancov MsZ a členov komisiíKompletný materiál č.14 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 14 Mestská polícia SereďKompletný materiál č.15 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 15 Nakladanie s majetkom mesta Sereď