MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 09.12.2014volebné obdobie 2010-2014
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 09.12.2014
="Kompletný MATERIÁL Č. 5 Správy hlavnej kontrolórkyKompletný materiál č.6 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 6 Informatívna správa o príprave a realizácii projektovKompletný materiál č.06 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 7 Návrhy rozpočtov 2015-2017Kompletný materiál č.08 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 8 10. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2014Kompletný materiál č.09 v pdf, veľkosť; 000 kb MATERIÁL Č. 9 Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. xx/2014 zo dňa 09. 12. 2014, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení na rok 2014Kompletný materiál č.10 v pdf MATERIÁL Č. 10 Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2012 Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste SereďKompletný materiál č.11 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 11 Nakladanie s majetkom mesta Sereď


Kompletný materiál č.12 v pdf MATERIÁL Č. 12 Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi na rok 2015Kompletný materiál č.12 v pdf MATERIÁL Č. 13 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Sereď na funkčné obdobie 2015 - 2021- Odpovede na interpelácie poslancov z MsZ 11.11.2014