MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 11.11.2014volebné obdobie 2010-2014
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 11.11.2014
="Kompletný MATERIÁL Č. 5 Správy hlavnej kontrolórkyKompletný materiál č.06 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 6 Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa upravuje postup prenajímania nájomných bytov na účel sociálneho bývania v meste SereďKompletný materiál č.07 v pdf MATERIÁL Č. 7 VZN mesta Sereď o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyKompletný materiál č.08 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 8 Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2012 o miestnych daniachKompletný materiál č.08 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 9 Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď v školskom roku 2013/2014Kompletný materiál č.08 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 10 Informatívna správa o príprave a realizácii projektovKompletný materiál č.7 v pdf, veľkosť 000 kb MATERIÁL Č. 11 IX. Zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2014Kompletný materiál č.12 v pdf MATERIÁL Č. 12 Nakladanie s majetkom mesta Sereď


MATERIÁL Č. 13 Návrhy na ocenenie v zmysle VZN mesta Sereď č. 5/2012 o udeľovaní ocenení mesta Sereď="Kompletný MATERIÁL Č. 14 Vysielanie MsR a sadzobník poplatkov vysielania- Odpovede na interpelácie poslancov boli zodpovedané priamo na MsZ 09.09.2014